Fakta om norsk pelsdyroppdrettDet finnes rundt 270 pelsfarmer i Norge som driver med oppdrett av mink og/eller rev.1 Over en million dyr blir drept på norske pelsfarmer hvert år.2 Pelsdyrnæringen mottar årlig nærmere 40 millioner kroner i subsidier,1 mens 99% av skinnene eksporteres ut av Norge.3


Dyrenes liv i det fri 

På norske pelsfarmer holdes både mink og det vi fra naturen kjenner som rødrev og fjellrev.

Minken i det fri
Minken har delvis svømmehud mellom tærne og har vanligvis et langstrakt revir på opptil 6 km, alltid i tilknytning til vann. De er svært gode svømmere og dykker ofte under vann etter mat. Minken holder seg for det meste alene, de patruljerer og markerer territoriet for å unngå konfrontasjoner med andre dyr.4,5

Reven i det fri
Rødrever er aktive dyr med en sterk bevegelsestrang. De beveger seg ofte over store avstander og har vanligvis et territorium på mellom 0,5 og 10 km2. De liker seg i områder med variert miljø, gjerne ved vann, skog, eng og mark. Rødrev graver hi med innviklede tunnelsystemer og mange innganger. De har et velutviklet sosialt liv og lever ofte i store familiegrupper.5,6

Fjellreven har et naturlig revir på 20-30 km2, men reviret kan være på opp til 120 km2. I det fri er det ikke uvanlig at reven legger ut på over 100 km lange vandringer i løpet av en sesong. De vandrer da ofte ut mot kysten, alene eller i par, før de vender tilbake til familiehiet om våren. Fjellrevens hi kan være svært komplekse og kan ha så mange som 100 ulike innganger. 5,7

Dyrenes liv på pelsfarmen
På pelsfarmene holdes dyrene innesperret i trange nettingbur hele livet. Et minkbur er vanligvis ca 0,25 m2, og i buret er det lov å ha opptil  to mink. Buret inneholder en kasse, halm og et “aktivitetsobjekt”, for eksempel et plastrør.  Et typisk revebur er på 0,8 m2. Dersom to rev holdes sammen er kravet 1,2 m2. Burene inneholder en liten hylle, en kasse under valpe-sesongen og et “aktivitetsobjekt” som for eksempel en trepinne.8 

Burlivet driver mange av dyrene til vanvidd. De utvikler alvorlige atferdsforstyrrelser og løper hvileløst fram og tilbake, biter på egne kroppsdeler9 eller dreper valpene sine .10 Andre dyr kan ligge apatiske i et hjørne med et tomme blikk. Avlsdyrene holdes fanget i buret over flere år, mens dyrene som brukes til pels drepes når de er et halvt år gamle. Minkene gasses vanligvis i hjel, mens revene drepes med strømelektroder som føres inn i munn og endetarm.11

Holdninger til pels
De siste årene har det blitt utført en rekke spørreundersøkelser som viser at flertallet av Norges befolkning er motstandere av pelsdyroppdrett.12,13

I en spørreundersøkelse fra 2010 svarte 62 % at de var mot å holde rev og mink i bur for å produsere pels. Kun 15% var positive til pelsdyroppdrett.14

Faginstanser og forskning om pelsfarmer
Faginstanser som Den norske veterinærforening,15 Veterinærinstituttet16 og Rådet for dyreetikk17 har tatt til orde for å forby pelsdyroppdrett av dyrevelferdshensyn.

Eidsivating lagmannsrett konkluderte allerede i 1999 med at  “...dersom en kun la en etisk betraktning til grunn for vurderingen av pelsdyroppdrett, så ville slik virksomhet vanskelig kunne aksepteres."18

I Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd (2002-2003), fikk pelsdyrnæringen en tiårsfrist til å bedre dyrevelferden betraktelig. Blant annet ble det stilt krav om tammere dyr for at næringen skulle unngå avvikling.19 Pelsdyrnæringens egen forskning viser derimot at minkene på norske pelsfarmer har blitt betydelig mer redde for mennesker de siste ti årene.20,21

Politiske partier om pelsdyroppdrett
Arbeiderpartiet,22 Sosialistisk Venstreparti,23 Venstre,24 Rødt25 og Miljøpartiet De Grønne26 ønsker å forby pelsdyroppdrett.
Fremskrittspartiet vil fjerne de statlige subsidiene til næringen.27
Høyre har ikke nevnt pels i sitt partiprogram.
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ønsker fortsatt pelsdyroppdrett i Norge.

Alle ungdomspartiene, bortsett fra senterungdommen, ønsker enten å fjerne subsidiene til næringen eller forby den.28

Forbud mot pelsdyroppdrett i andre land
England og Wales.29 
Skottland.30
Nord-Irland.31
Bosnia-Herzegovina.32
Østerrike.33
Irland.35 
Makedonia.44

Danmark: Forbud mot reveoppdrett.34
Nederland innførte forbud mot reveoppdrett i 200836 Forbud mot oppdrett av mink fra 2024.37
Slovenia har forbud mot pelsdyroppdrett fra 2015.38
Kroatia har forbud mot pelsdyroppdrett fra 2017.39
Serbia har forbud mot pelsdyroppdrett fra 2019.40  

Strengere regelverk enn i Norge
Sveits: strengere regelverk har ført til at pelsdyroppdrett er avviklet.41,42
Sverige: strengere regelverk har ført til at oppdrett av rev har blitt avviklet.43

 

Kilder:
1) Asheim, L.J. og Hovland.I: Perspektiver på pelsdyrnæringen i dagens og framtidens Norge, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2014. 2) Statistisk sentralbyrå (2013): Statistisk årbok 2013, Tabell 344: Pelsdyr og tamrein. 3) Norges Pelsdyralslag, 2012. 20 spørsmål og svar om pelsdyrnæringen i Norge. Dokument sendt til pelsdyrutvalget våren 2014: saks-/dok.nr: 2013/1380-15. 4) Artsdatabankens faktaark om mink http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark219.pdf. 5) European Commission, The welfare of animals kept for fur production, Report by the Scientific committee on animal health and animal welfare, 2001. 6) Johnson, E., "Rødreven", I: Frislid, R. og Semb-Johansson, A. (red.), Norges dyr, Vol. 1, Cappelens forlag, 1969. 7) Artsdatabankens faktaark om fjellrev: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark7.pdf. 8) Landbruks- og matdepartementet, Forskrift om hold av pelsdyr, 17. mars 2011. 9) Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet: En undersøkelse av Mattilsynets tilsyn med pelsdyrnæringen, 2011. 10) Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Risk assessment concerning the welfare of animals kept for fur production, Rapport til Mattilsynet 2008. 11) Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Forskrift om avliving av dyr av 01.02.2013. 12) Spørreundersøkelse utført av Norstat for NRK, publisert 26.10.12. 13) Spørreundersøkelse utført av Infact for Dyrevernalliansen, oktober 2008. 14) Spørreundersøkelse utført av Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge, november 2010. 15)Vedtak fra sentralstyret i Den norske veterinærforening 2009. 16) Holstad, G. (adm.dir., Veterinærinstituttet) og Mejdell, C. (forsker, Veterinærinstituttet), "Vårt pelsdyrhold bør avvikles", Aftenposten 21. mars 2013. 17) Uttalelse om pelsdyroppdrett, Rådet for dyreetikk, Landbruksdepartementet, 1994. 18) Eidsivating lagmannsrett, Pelsdyrdommen, Dom av 15. desember 1999. 19) Stortingsmelding nr.12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. 20) Lynnestudie, Norges pelsdyralslag, 2004. 21) Lynnestudie, Norges pelsdyralslag, 2011. 22) Arbeiderpartiet, Vi tar Norge videre - Arbeiderpartiets program 2013-2017. 23) SV, Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017. 24) Venstre: Frihet. Fremtid. Fellesskap -Venstres stortingsvalgsprogram 2013-2017. 25) Rødt, Vedtak fra landsmøte 2013. 26) Miljøpartiet De Grønne, Arbeidsprogram 2013-2017. 27) Fremskrittspartiet, andlingsprogram 2013-2017. 28)”Dyrevelferden må komme først”, felles pressemelding fra norske ungdomspartier, URL: dyrevern.no, publisert 24. august 2011. 29) Engelsk lov, Fur Farming (Prohibition) Act, chapter 33, 2000. 30) Skotsk lov, Fur Farming (Prohibition) Act, 11 April 2002. 31) Compassion in World Farming (CIWF), ”Nothern Ireland bans fur farming - animal welfare groups call on Republic of Ireland government to follow suit”, Press release 17 December, 2002. 32) Dujmovic, I. (State Veterinary Inspector for Animal Welfare, Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina) Epost til NOAH, 25. april 2012. 33) Der Nationalrat, Gesamtändernder Abänderungsantrang, § 25, 2004. 34) Det danske folketinget, Forslag til Lov om forbud mod hold af ræv, Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009. 35) http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/1012/1224256435882.html. “Animal welfare groups welcome ban on fur farming”, Irish Times, 12.10.2009. 36) WIJ Beatrix BIJ De Gratie Gods Koningin Der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau enz, Besluit van 10 december 1997, Nr. 96.006156, houdende uivoering van artikel 34, eerste lid van de Gezeondsheldsen welzijnswet voor dieren, 1998-1999. 37)  Dyrevernalliansen, "Pelsdyroppdrett forbys i Nederland", URL: dyrevern.no,18. desember 2012. 38) Anima, "Dominoeffekt: Slovenien forbyder pelsavl", URL: anima.dk, publisert 12. mars 2013. 39) Animal Friends Croatia, ”Animal Protection Act Has Been Passed”, URL: www.prijatelji-zivotinja.hr, Press release 14 December 2006. 40) EPAR, Epost til Dyrevernalliansen 2. juli 2012. 41) Der Schweitzische Bundesrat, Tierschutzverordnung, 1998. 42) Bundesamt fur Veterinärwesen, ”Swiss regulations concerning fur farming”, Brev av 14. juli 1999. 43) Sveriges Riksdag, Djurskyddsförordning (1988:539), § 9 a, 1988. 44) Official Gazette no. 149 (10.13.2014).